Оригинал (Original)
Автори: Димов, Д. С.
Заглавие: Методика за проектиране на система за управление на иновационната дейност в иновативни предприятия
Ключови думи: Методически подход, иновативни предприятия, система за управ

Абстракт: В световен мащаб се е утвърдило мнението, че иновативните предприятия са движещата сила в икономиката, следствие от която се развиват технологиите и научно-техническия прогрес, и се постига висок икономически растеж на страните. За да осъществяват иновационна дейност с висока добавена стойност, иновативните предприятия изискват значителен финансов ресурс и висококвалифициран персонал, но същевременно е необходимо да прилагат стратегически подход за цялостно и интегрирано управление на научноиследователската и развойна дейност. С настоящия доклад се цели да се представи концептуален модел на вътрешноорганизационната система за управление на иновационната дейност и методически подход за проектирането ѝ в иновативни предприятия. Това ще позволи по-цялостно и ефективно управление на НИРД в предприятието и постигането на по-висока конкурентоспособност, което ще се отрази и на представянето на националната иновативност и иновационен капацитет на българските предприятия.

Библиография

  Издание

  сп. „Индустриален мениджмънт“, 2022, България,
  Autors: Dimov, D. S.
  Title: Methodology for designing an innovation management system in innovative enterprises
  Keywords: Methodical approach, innovative enterprises, management system, innovation activity

  Abstract: On a global scale innovative enterprises are the driving force in the economy, as a result of which technologies and scientific and technical progress are developed, and high economic growth of countries is achieved. In order to carry out innovation activity with high added value, innovative enterprises require significant financial resources and highly qualified personnel, but at the same time it is necessary to apply a strategic approach for comprehensive and integrated management of research and development activity. This report aims to present a conceptual model of the organizational system for managing innovation activity and a methodical approach to its design in innovative enterprises. This will allow more comprehensive and effective innovation and R&D management in the enterprise and the achievement of higher competitiveness, which will also affect the performance of the national innovativeness and innovation capacity of Bulgarian enterprises.

  References

   Issue

   Industrial Management, 2022, Bulgaria,

   Вид: статия в списание