Оригинал (Original)
Автори: Димов, Д. С., Пенчева, Цв.
Заглавие: Съвременни методи за генериране на иновационни идеи и създаване на иновации
Ключови думи: Innovation methods, techniques, generating ideas, creating i

Абстракт: С подготовката на доклада изследователският екип се опитва да отговори на все по-нарастващата необходимост на предприятията да създават иновации, с цел постоянно да се усъвършенстват и развиват. Основните задачи бяха да се проучат и анализират съвременните методи и методологии за генериране на иновационни идеи и създаване на иновации и да се постави отправна точка за тяхното системно проучване и класифициране, да се проучи тяхното многообразие, роля и място в системата за управление на иновациите в бизнес организациите и да се дадат препоръки към мениджмънта на предприятията кои методи да се използват и в какви ситуации, за да повишат иновационната активност на организациите и конкурентоспособността им. В доклада са проучени някои от най-известните методи, разгледани в научната и специализираната литература и е направен опит за тяхната класификация с цел да бъдат предложени за използване от ръководствата на организациите и на специализираните звена, заети с иновационна дейност.

Библиография

  Издание

  МНК „Мениджмнт и инженеринг'22“, 2022, България, Созопол
  Autors: Dimov, D. S., Pencheva, Ts.
  Title: Contemporary Methods for Generating Innovative Ideas and Creating Innovations
  Keywords: Innovation methods, techniques, generating ideas, creating innovations

  Abstract: By preparing this paper, the research team tries to respond to the ever-increasing need of enterprises to innovate and constantly improve and develop. The main tasks were to study and analyze classic and contemporary methods and methodologies for generating innovative ideas and creating innovation. The authors tried to set a starting point for their systematic study and classification of innovation methods. The study shows their diversity, role and place in the innovation management system in business organizations. The paper can help the management of the enterprises which methods to use and in which situations, to increase their innovation activity and competitiveness. Some of the most popular in the scientific and specialized literature methods are discussed. The authors present their own classification of the methods and methodologies, which can be used by the management of the enterprises and the specialized R&D units, engaged in innovation activity.

  References

   Issue

   ISC Manahgement and Engineering, 2022, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание