Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: Анимиране и автоматизирана симулация на процеса разглобяване и сглобяване на ниш-ководач за плоскоплетачен автомат и представянето му в добавена реалност
Ключови думи: плоскоплетачни автомати, 3D, Solidworks, нишководачи, XR.Plu

Абстракт: В публикацията е представен един от начините за анимиране и симулация на процеса по разглобяване и сглобяване на нишководач предназначен за съвременни плоскоплетачни автомати, проектиран с помощта на CAD системата Solidworks. Симулациията и анимирането създадени с нея дават отлични възможности, както за дина-мична визуализация, така и за последващи изследвания на натоварването в процеса на нишкодоставяне. Solidworks предоставя възможност анимираният файл да бъде съхранен в различни формати предназначени за визуализация на различни устройства включително и използването на т.нар. облачни технологии. В настоящия труд е използвано приложението за визуализация и разпространение на файлове в добавена реалност XR.Plus, използващо именно облачна технология.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 45, стр. стр. 27-37, 2022, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Издателските права се държат от автора

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: Animation and automated simulation of the process of disassembling and assembling a thread guide for a flat knitted machine and presenting it in augmented reality
  Keywords: flat knitting machines, 3D, Solidworks, yarn feeder, XR.Plus

  Abstract: The publication presents one of the ways of animating and simulating the explode and assembly processes of a yarn feeder designed for for modern flat knitting machines, designed using the Solidworks CAD system. Simulation and animation create with it giving excellent opportunities, both for dynamic visualization and for subsequent studies of the load in the process of thread delivery. Solidworks provides the ability for an animated file to be saved in a variety of formats designed for viewing on a variety of devices, including using the so-called cloud technologies. In this paper are use the application for visualization and distribution of files in augmented reality XR.Plus, using cloud technology.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 45, pp. 27-37, 2022, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Copyright автора

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание