Оригинал (Original)
Автори: Чукалов, К. С.
Заглавие: Подход за изграждане на производствена машина (хибрид) за работа в условията на „Индустрии 4.0“
Ключови думи: Индустрии 4.0

Абстракт: Изискванията за индивидуализирани индустриални продукти и услуги, заедно с необходимостта от по-ефективно използване на ресурсите, гъвкавост и скорост на производствените процеси значително увеличават сложността на съвременните производствени системи, което характеризира и четвъртата индустриална революция ЧИР ( Индустрии 4.0). В настоящия доклад се изследват зависимостите между техническите и информационни показатели на производствена машина (хибрид) и се предлага подход за тяхното усъвършенстване.

Библиография

  Издание

  международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2017”., стр. стр. 346-348, 2017, България, София, ISBN SSN-1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chukalov, K. C.
  Title: APPROACH AND APPLICATION OF THE MACHINE ( HYBRID) IN THE CONDITIONS OF T OF THE FOURTH TECHNICAL REVOLUTION ( INDUSRTY 4.0)
  Keywords: Industry

  Abstract: Increasing competition requires drastically reducing the time and cost of production of industrial products. The growing demand even individualized industrial products and services, together with requirements for more efficient use of resources, flexibility and speed of production processes significantly increase the complexity of modern production systems. This article was made systematization of the principles of the fourth technological revolution and proposed approach for their implementation.

  References

   Issue

   XХV MНТК „АДП-2017”, pp. 346-348, 2017, Bulgaria, Sofia, ISBN SSN-1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание