Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, Д. С., Горанов, П. В.
Заглавие: Сравнителен анализ на присъствена и дистанционна форма на обучение в училищното образование
Ключови думи: дистанционно обучение, синхронно обучение, хибридно обучение

Абстракт: В настоящата работа се прави сравнителен анализ на провеждането на присъствена и дистанционна форма на обучение в училищата. Прави се обзор на различните видове дистанционно обучение. Разглежда се разликата в получените резултати при двете форми в зависимост от спецификата на изучаваната дисциплина. Обсъждат се възможностите за повишаване на ефективността на обучението, посредством преминаване към хибридно обучение, което да приложи положителните аспекти на двете форми.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“, брой 45, стр. стр. 107-114, 2022, България, София, ISSN 1313 7530
  Autors: Georgieva, D. S., Goranov, P. V.
  Title: Comparative analysis of presence and distance form in school education
  Keywords: distance learning, synchronous learning, hybrid learning, communication

  Abstract: In the present work, a comparative analysis is made of the implementation of face-to-face and distance learning in schools. An overview of the different types of distance learning is given. The difference in the results obtained in the two forms is considered, depending on the specifics of the studied discipline. Possibilities to increase the effectiveness of training by moving to hybrid training to apply the positive aspects of both forms are discussed.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for engineering design, issue 45, pp. 107-114, 2022, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1313 7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание