Оригинал (Original)
Автори: Горанов, П. В., Георгиева, Д. С.
Заглавие: Относно интегриране на съществените изисквания в CAD модела
Ключови думи: безопасност на продуктите, съществени изисквания, интегриран

Абстракт: За да бъде пуснат на пазара на Европейския съюз даден продукт, трябва да се докаже, че той отговаря на всички приложими законови изисквания свързани с неговата безопасност. С цел ускоряване процеса на проектиране, изпълнението на тези изисквания трябва да бъде осигурено по време на етапа на конструиране. Обикновено тези изисквания не са общоизвестни и се налага да бъде направен анализ на приложимото законодателство. Ето защо в настоящата работа се приема, че съществените изисквания трябва да се разглеждат като част от техническото задание, а тяхното удовлетворяване трябва да започне на етапа на концептуално конструиране. Интегрирането на съществените изисквания в CAD модела на изделието ще спомогне за повишаване на ефективността и качеството на процеса на конструиране и по-лесното управление на модификациите. Обсъжда се възможността за интегриране на съществените изисквания в CAD модела като разширение на съществуващ обектно-ориентиран модел.

Библиография

  Издание

  МНК "Основи и технически средства за конструиране" 2022, Българско списание за инженерно проектиране, брой 45, стр. стр. 61-65, 2022, България, София, ISSN 1313 7530
  Autors: Goranov, P. V., Georgieva, D. S.
  Title: About integration of essential requirements into CAD model
  Keywords: product safety, essential requirements, integration into a CAD, object-oriented model

  Abstract: In order for a product to be placed on the European Union market, it must be proven that it meets all applicable legal requirements related to its safety. In order to speed up the design process, the fulfillment of these requirements must be ensured during the construction stage. Usually these requirements are not generally known and an analysis of the applicable legislation has to be done. Therefore, in the present work, it is assumed that the essential requirements should be considered as part of the specification, and their satisfaction should start at the stage of conceptual construction. Integrating the essential requirements into the CAD model of the product will help to increase the efficiency and quality of the construction process and the easier management of modifications. The possibility of integrating the essential requirements into the CAD model as an extension of an existing object-oriented model is discussed

  References

   Issue

   Bulgarian journal for engineering design, issue 45, pp. 61-65, 2022, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 1313 7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание