Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Аспекти на съответствие при бенчмаркинг на финансовите процеси при индустриалните предприятия
Ключови думи: benchmarking, financial processes, industrial enterprises

Библиография

  Издание

  Индустриален Мениджмънт, том -, брой 11, стр. стр. 66-71, 2009, България, София, ТУ – София, ISSN 1312-3793
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Aspects of compliance in benchmarking financial processes in industrial enterprises
  Keywords: benchmarking, financial processes, industrial enterprises

  References

   Issue

   -, vol. -, issue 11, pp. 66-71, 2009, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1312-3793

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание