Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Сравнение на методи за оценка на ефективността приложими при бенчмаркинга
Ключови думи: benchmarking, evaluation, method

Абстракт: Постигането на по-добри резултати от дейността на предприятието на основата на знанието и приложението на добрите практики – бенчмарк се определя като бенчмаркинг. Един от етапите при приложението му е оценяването на генерирана информация за обекта на бенчмаркинг. Цел на доклада е да се посочи значението на оценяването, като се акцентира на някои, приложими при бенчмаркинга методи. Прави се сравнителна характеристика на методи за оценка на ефективността. Фокусът е поставен и върху използваните показатели - бенчмарки за оценката на добрите практики.

Библиография

  Издание

  „Управление и устойчиво развитие“, том 21, брой 3, стр. стр. 305-309, 2008, България, София, ЛТУ – София, ISSN 1311-4506
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Comparison of performance evaluation methods applicable to benchmarking
  Keywords: benchmarking, evaluation, method

  Abstract:

  References

   Issue

   -, vol. -, issue 3, pp. 305-309, 2008, Bulgaria, Sofia, LTU, ISSN 1311-4506

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание