Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Анализ на източниците на информация за приложение на бенчмаркинга в предприятието
Ключови думи: information, benchmarking, sources, company

Абстракт: Като едно от ефективните средства за постигане на конкурентоспособност на предприятието е приложението на подхода бенчмаркинг. Ключов въпрос при него е как да се осигури информация за добрите практики, от къде да бъде генерирана такава и най-вече доколко тя е достоверна и актуална. Цел на настоящия доклад е да се направи анализ на възможните източници на информация за добрите практики. От съществено значение е не само характера на информацията и времето на събирането и обработката й, но и срока, за който тя бива използвана. Акцентът в доклада е върху структурирането на значимостта на източниците на информация и времето за генерирането й.

Библиография

  Издание

  „Управление и устойчиво развитие“, том 18, брой 3, стр. стр. 131-136, 2007, България, София, ЛТУ – София, ISSN 1311-4506
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Analyze of information sources for applications of benchmarking approach in the company
  Keywords: information, benchmarking, sources, company

  Abstract: Като едно от ефективните средства за постигане на конкурентоспособност на предприятието е приложението на подхода бенчмаркинг. Ключов въпрос при него е как да се осигури информация за добрите практики, от къде да бъде генерирана такава и най-вече доколко тя е достоверна и актуална. Цел на настоящия доклад е да се направи анализ на възможните източници на информация за добрите практики. От съществено значение е не само характера на информацията и времето на събирането и обработката й, но и срока, за който тя бива използвана. Акцентът в доклада е върху структурирането на значимостта на източниците на информация и времето за генерирането й.

  References

   Issue

   "Management and sustainable development", vol. 18, issue 3, pp. 131-136, 2007, Bulgaria, Sofia, LTU - Sofia, ISSN 1311-4506

   Вид: статия в списание