Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Ключови функционални области на финансовия мениджмънт в индустриалните предприятия
Ключови думи: финанси, мениджмънт, индустрия, функционални области

Абстракт: Настоящата статия отразява резултатите от изследване, имащо за цел дефинирането на ключовите функционални области нафинансовия мениджмънт. Прави се анализ на търсенето на човешки ресурси за отделитепо финанси на предприятията от сектора на индустрията. Обосновава се връзката между развитието на индустриалното предприятие и значението на усъвършенстването на финансовия мениджмънт. Фокусът на статията е насочен към ясното и точно ситуиране на заетите с финансово управление специалисти и взаимовръзката и зависимостта между тях.

Библиография

  Издание

  Сп.Икономически алтернативи, брой 4, стр. стр. 87-96, 2007, България, София, УНСС, ISSN 1312-5281
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Key functional areas of financial management in industrial enterprises
  Keywords: finance, management, industry, functional areas

  Abstract:

  References

   Issue

   -, issue 4, pp. 87-96, 2007, Bulgaria, Sofia, UNWE, ISSN 1312-5281

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание