Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Аспекти на бенчмаркинга спрямо видът и приложението му в индустриалното предприятие
Ключови думи: benchmarking, industrial enterprise

Библиография

  Издание

  IV международна конференция Мениджмънт и инженеринг, том 2, брой 85, стр. стр. 98-101, 2006, България, София, ТУ – София, ISSN 1310-3946
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Aspects of benchmarking in relation to its type and application in the industrial enterprise
  Keywords: benchmarking, industrial enterprise

  References

   Issue

   IV international conference Management and Engineering, vol. 2, issue 85, pp. 98-101, 2006, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание