Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Аспекти на приложението на бенчмаркинга при финансовия мениджмънт на индустриалното предприятие
Ключови думи: benchmarking, financial management, industrial enterprise

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция и кръгла маса, том -, стр. стр. 222-229, 2006, България, София, УНСС
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Aspects of the application of benchmarking in the financial management of the industrial enterprise
  Keywords: benchmarking, financial management, industrial enterprise

  References

   Issue

   -, vol. -, pp. 222-229, 2006, Bulgaria, Sofia, UNSS

   Вид: публикация в национален форум