Оригинал (Original)
Автори: Крумова, М. Й.
Заглавие: Значение на контрола за приложението на бенчмаркинга при финансовия мениджмънт на индустриалното предприятие
Ключови думи: control, benchmarking, financial management, industrial ente

Абстракт: Като систематичен и непрекъснат процес, за бенчмаркинга са от голямо значение неговото планиране и организиране, но най-вече неговият контрол. Направлението на контрол е не само по отношение на самият процес бенчмаркинг, но и по отношение на промените от средата засягащи обекта на бенчмаркинг. Приложението на бенчмаркинга пpи финансовия мениджмънт засяга усъвършенстването на различните му функционални области. Синергичният ефект от приложението на бенчмаркинга е резултат от ползите на най-доброто ниво на развитие постигнато в практиката и икономията на време за генериране на идеи. Цел на доклада е да посочи значението на контрола за приложението на бенчмаркинга пpи финансовият мениджмънт на индустриалното предприятие. Разглеждат се различни аспекти на контрола, като функция пpи бенчмаркинга, видове контрол и екипа по бенчмаркинг, който го прилага.

Библиография

  Издание

  Юбилейна научна конференция, Кат.”Финансов контрол”, УНСС – София, том 1, стр. стр. 90-98, 2006, България, София, ISBN 954-494-766-3
  Autors: Krumova, M. Y.
  Title: Significance of the control for the application of the benchmarking in the financial management of the industrial enterprise, Jubilee scientific conference
  Keywords: control, benchmarking, financial management, industrial enterprise

  Abstract: As a systematic and continuous process, of great importance for benchmarking is its planning and organizing, but mostly its control. The direction of control is not only about the process itself, but also towards the changes in the environment, which concern the benchmarking object. The application of benchmarking in financial management affects elaboration of its functional spheres. The synergy effect of benchmarking application is a result from the benefits of the best level of development proven in the practice and the economy of time for generations of ideas. The goal of the paper is to notice the importance of control towards the application of benchmarking in financial management in the industrial company. There have been discussed different aspects of control as a function of benchmarking, some sorts of control and benchmarking team who apply it.

  References

   Issue

   Anniversary Scientific Conference, Cat. "Financial Control", UNSS - Sofia, vol. 1, pp. 90-98, 2006, Bulgaria, Sofia, ISBN 954-494-766-3

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание