Autors: Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Trifonov, V. G.
Title: Role Management and Presence as a Mission Critical Service in Railway Communications
Keywords: yes

References

    Issue

    , 2022, Croatia,

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus