Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по аналогова схемотехника
Ключови думи: аналогова електроника, усилватели, обратни връзки, преобразуватели на ток в напрежение, преобразуватели на напрежение в ток, активни филтри, генератори на синусиодални сигнали, транзистори, операционни усилватели

Абстракт: В учебното пособие са включени решени примери и задачи за анализ и проектиране на електронни аналогови схеми с дискретни транзистори и операционни усилватели. Учебното пособие е предназначено за студентите от ОКС „бакалавър“ на специалности „Електроника” и „Автомобилна електроника“ в Техническия университет – София, изучаващи дисциплината „Аналогова схемотехника“, но може да ползва и от студенти от други специалности.

Библиография

  Издание

  второ, стр. стр. 82, 2022, България, София, Технически университет - София, ISBN 978-619-167-499-2
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: A Guide to Solving Problems in Analog Circuitry
  Keywords: analog electronics, amplifiers, feedback, current to voltage converters, voltage to current converters, active filters, sine wave oscillators, transistors, operational amplifiers

  Abstract: The guide includes solved examples and problems for analyzing and designing electronic analog circuits with discrete transistors and operational amplifiers. The guide is intended for the students of the Bachelor’s degree programs of "Electronics" and "Automotive Electronics" at the Technical University - Sofia, studying the "Analog Circuitry" course, but students from other specialties can also use it.

  References

   Issue

   second, pp. 82, 2022, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-619-167-499-2

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar