Оригинал (Original)
Автори: Младенов, В. М., Николова-Ячева, И. И., Червенков, А. Г., Филипова-Петракиева, С. К., Ценов, Г. Ц., Петкова, Н. С., Чобанов, В. Й., Трушев, И. М., Кирилов, С. М.
Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по електротехника с LTspice
Ключови думи: LTspice, електронни схеми, електрически вериги, компютърни с

Абстракт: Ръководството за решаване на задачи по електротехника с LTspice е в съответствие с учебните програми на дисциплините "Теоретична електротехника I и II", "Електротехника" и др., които са задължителни за студентите от различни факултети на Технически Университет - София. С използването на LTspice дадена електрическа верига (електронна схема) се анализира изключително бързо, без отегчителни и еднообразни изчисления. Особено ценни са вариантните изчисления, с които може да се проследи влиянието на параметър върху честотната или преходната характеристика на веригата. Настоящото издание е предназначено за начинаещи потребители на LTspice и има за цел дад даде първоначални познания за работа със софтуера. Илюстрирано е решаването на различни типове задачи от електротехниката и електрониката.

Библиография

  Издание

  Технически Университет - София, том 1, стр. стр. 140, 2022, България, София, Издателство на Технически Университет - София, ISBN 978-619-167-493-0
  Autors: Mladenov, V. M., Iatcheva, I. I., Chervenkov, A. G., Petrakieva, S. K., Tsenov, G. T., Petkova, N. S., Chobanov, V. Y., Trushev, I. M., Kirilov, S. M.
  Title: Guide for solving problems in Electrical Engineering with LTspice
  Keywords: LTspice, electronic circuits, electrical circuits, computer simulations, DC and AC mode, transients, resonance, electronic circuits with memristors

  Abstract: The manual for solving problems in electrical engineering with LTspice is in accordance with the educational programs of the disciplines "Theoretical electrical engineering I and II", "Electrical engineering", etc., which are mandatory for students from various faculties of the Technical University - Sofia. With the use of LTspice, a given electrical circuit (electronic circuit) is analyzed extremely quickly, without boring and monotonous calculations. Particularly valuable are the variational calculations, with which the influence of a parameter on the frequency or transient characteristic of the circuit can be traced. This edition is intended for beginner users of LTspice and aims to provide an initial knowledge of working with the software. The solution of various types of tasks from electrical engineering and electronics is illustrated.

  References

   Issue

   TU - Sofia, vol. 1, pp. 140, 2022, Bulgaria, Sofia, Publishing House of the Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-493-0

   Вид: ръководство