Autors: Dimitrijević M.S., Christova, M. D.
Title: Stark Broadening of Zn III Spectral Lines
Keywords: Stark broadening; Zn III; line profiles; atomic data; atomic

References

    Issue

    , 2022, Switzerland, https://doi.org/10.3390/universe8080430

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus