Оригинал (Original)
Автори: Даулова, И. А.
Заглавие: Социалната мрежа – алтернативната сцена за съвременния артист
Ключови думи: социални медии, галерия, арт мениджмънт, маркетингови средства, портфолио, таргет данни.

Абстракт: Възможно ли е артистът да се продава успешно извън галерийното пространство? Заслужава ли си поетият риск от злоупотреба с портфолиото на всеки, решил да заяви и представи себе си като творец във виртуалната среда, достигайки до широката публика? Докладът търси отговор на тези и други въпроси, свързани с възможностите и предизвикателствата, които предлагат социалните медии, разглеждани като маркетингови средства – част от глобалния пазар на изкуството. Представени са плюсовете и минусите на различни социални платформи, за които освен силно портфолио са нужни и познания от сферата на арт мениджмънта.

Библиография

 1. 5 Reasons Why Artists Fail with Social Media (And How to Succeed). – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/5-reasons-why-artists-fail-with-social-media-and-how-to-succeed
 2. Alyson Stanfield Shares Her 10 Best Art Marketing Tips. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/alyson-stanfield-shares-her-10-best-art-marketing-tips
 3. Art Marketing 101: How to Promote Your Art. – В: https://www.format.com [online]. 2021. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.format.com/magazine/resources/art/how-to-promote-your-art
 4. Breakthrough Artist of 2016: Dan Lam's Strangely Captivating Sculptures. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. 2016. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от:https://www.artworkarchive.com/blog/breakthrough-artist-of-2016-dan-lam-s-strangely-captivating-sculptures
 5. Berez, Katya. Understanding the Contemporary Art Market Ecosystem. – В: https://katyaberez.com [online]. 2020. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://katyaberez.com/2020/02/11/art-market-ecosystem/
 6. Can you be a successful artist without social media. – В: https://artandprosper.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://artandprosper.com/can-you-be-a-successful-artist-without-social-media/
 7. Carter, Dom. Social media for artists: A lifeline or a curse?: As some artists jump ship, top creatives debate the side effects of social media. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2018. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/features/social-media-for-artists-a-lifeline-or-a-curse
 8. Carton, Anne. Artist’s Digital Marketing Guide: How To Develop An Effective Art Marketing Strategy? – В: https://www.designhill.com [online]. 2020. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.designhill.com/design-blog/artists-digital-marketing-guide-how-to-develop-an-effective-art-marketing-strategy/
 9. Do Artists Need to be on Social Media? – В: https://evolveartist.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://evolveartist.com/blog/do-artists-need-to-be-on-social-media/
 10. Heimkreiter, Anna. All the Reasons Why Social Media Is Bad for Artists. – В: https://www.wherewonderwaits.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.wherewonderwaits.com/social-media-is-bad-for-artists/
 11. How Social Media is Changing Our Art Experience. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/how-social-media-is-changing-our-art-experience
 12. Martin, Naomi. How Social Media Is Shaping Art – The Impact of an Instagram Obsessed Culture. – В: https://magazine.artland.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://magazine.artland.com/how-social-media-is-shaping-art-the-impact-of-an-instagram-obsessed-culture/
 13. May, Tom. Social media tips: Unmissable advice for artists and designers: These professional social media tips will help you gain work this year. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2020. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/advice/social-media-tips
 14. Nishiyama, Christine. Don’t Make Art for Likes: Social Media Pros and Cons. – В: https://might-could.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://might-could.com/essays/social-media-for-artists-make-art-for-you-not-likes/
 15. Phillips, Brad. How Instagram Is Changing the Art World: The app has made me more successful than ever, but at the expense of my art. – В: https://www.vice.com [online]. 2016. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.vice.com/en/article/zn8ezy/how-instagram-is-changing-the-art-world
 16. Piper, Daniel. How to market yourself on social media: 4 top tips from digital artist Loish: Get more from social. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2021. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/news/loish-vertex-2021
 17. Sagar, Julia. (ImagineFX) 09. 20. 2018. 5 golden rules for social media strategy. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2018. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/advice/5-golden-rules-for-social-media-strategy
 18. Saltz, Jerry. Is There Great Art on Instagram?. – В: https://www.vulture.com [online]. 2014. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.vulture.com/2014/12/saltz-great-instagram-art.html
 19. Social Media Marketing for Artists | Free eGuide. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/social-media-marketing-for-artists-free-eguide
 20. Which Social Media Channel is Right for Your Art Business?. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/which-social-media-channel-is-right-for-your-art-business

Издание

IX-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ”СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО”, том 9, стр. стр. 209-212, 2021, България, София, Технически университет – София, ISSN 2367-6523

Пълен текст на публикацията

Autors: Daulova, I. A.
Title: The social network - the alternative scene for the contemporary artist
Keywords: social media, gallery, art management, marketing tools, portfolio, target data.

Abstract: Is it possible for the artist to sell successfully his/her art outside the gallery space? Is it worth the risk of misusing the portfolio of anyone who decides to declare and present him/herself as an artist in the virtual environment, reaching the general public? The report seeks to answer these and other questions related to the opportunities and challenges offered by social media, seen as a marketing tool – part of the global art market. The pros and cons of various social platforms are presented, for which, in addition to a strong portfolio, knowledge in the field of art management is also needed.

References

 1. 5 Reasons Why Artists Fail with Social Media (And How to Succeed). – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/5-reasons-why-artists-fail-with-social-media-and-how-to-succeed
 2. Alyson Stanfield Shares Her 10 Best Art Marketing Tips. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/alyson-stanfield-shares-her-10-best-art-marketing-tips
 3. Art Marketing 101: How to Promote Your Art. – В: https://www.format.com [online]. 2021. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.format.com/magazine/resources/art/how-to-promote-your-art
 4. Breakthrough Artist of 2016: Dan Lam's Strangely Captivating Sculptures. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. 2016. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от:https://www.artworkarchive.com/blog/breakthrough-artist-of-2016-dan-lam-s-strangely-captivating-sculptures
 5. Berez, Katya. Understanding the Contemporary Art Market Ecosystem. – В: https://katyaberez.com [online]. 2020. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://katyaberez.com/2020/02/11/art-market-ecosystem/
 6. Can you be a successful artist without social media. – В: https://artandprosper.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://artandprosper.com/can-you-be-a-successful-artist-without-social-media/
 7. Carter, Dom. Social media for artists: A lifeline or a curse?: As some artists jump ship, top creatives debate the side effects of social media. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2018. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/features/social-media-for-artists-a-lifeline-or-a-curse
 8. Carton, Anne. Artist’s Digital Marketing Guide: How To Develop An Effective Art Marketing Strategy? – В: https://www.designhill.com [online]. 2020. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.designhill.com/design-blog/artists-digital-marketing-guide-how-to-develop-an-effective-art-marketing-strategy/
 9. Do Artists Need to be on Social Media? – В: https://evolveartist.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://evolveartist.com/blog/do-artists-need-to-be-on-social-media/
 10. Heimkreiter, Anna. All the Reasons Why Social Media Is Bad for Artists. – В: https://www.wherewonderwaits.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.wherewonderwaits.com/social-media-is-bad-for-artists/
 11. How Social Media is Changing Our Art Experience. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/how-social-media-is-changing-our-art-experience
 12. Martin, Naomi. How Social Media Is Shaping Art – The Impact of an Instagram Obsessed Culture. – В: https://magazine.artland.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://magazine.artland.com/how-social-media-is-shaping-art-the-impact-of-an-instagram-obsessed-culture/
 13. May, Tom. Social media tips: Unmissable advice for artists and designers: These professional social media tips will help you gain work this year. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2020. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/advice/social-media-tips
 14. Nishiyama, Christine. Don’t Make Art for Likes: Social Media Pros and Cons. – В: https://might-could.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://might-could.com/essays/social-media-for-artists-make-art-for-you-not-likes/
 15. Phillips, Brad. How Instagram Is Changing the Art World: The app has made me more successful than ever, but at the expense of my art. – В: https://www.vice.com [online]. 2016. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.vice.com/en/article/zn8ezy/how-instagram-is-changing-the-art-world
 16. Piper, Daniel. How to market yourself on social media: 4 top tips from digital artist Loish: Get more from social. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2021. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/news/loish-vertex-2021
 17. Sagar, Julia. (ImagineFX) 09. 20. 2018. 5 golden rules for social media strategy. – В: https://www.creativebloq.com [online]. 2018. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.creativebloq.com/advice/5-golden-rules-for-social-media-strategy
 18. Saltz, Jerry. Is There Great Art on Instagram?. – В: https://www.vulture.com [online]. 2014. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.vulture.com/2014/12/saltz-great-instagram-art.html
 19. Social Media Marketing for Artists | Free eGuide. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/social-media-marketing-for-artists-free-eguide
 20. Which Social Media Channel is Right for Your Art Business?. – В: https://www.artworkarchive.com [online]. [Прегледан 01/12/2021]. Достъпно от: https://www.artworkarchive.com/blog/which-social-media-channel-is-right-for-your-art-business

Issue

IX th INTERNATIONAL CONFERENCE„MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE“, vol. 9, pp. 209-212, 2021, Bulgaria, Sofia, The Technical University of Sofia Publishing House, ISSN 2367-6523

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.