Оригинал (Original)
Автори: Камарска, К. В., Дочев, Б. А.
Заглавие: Корозия на алуминиеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr в кисела среда
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, модифициране, фосфор, корозионна

Абстракт: В настоящата работа са представени експериментално получените резултати от изследването на корозията на надевтектичните алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr в 1М H2SO4 в продължение на 15 дни. Изследвано е влиянието на различни концентрации от използваният модификатор фосфор върху корозионното поведение на двете сплави. Скоростта на корозия на изследваните състави е определена чрез използване на гравиметричният метод. Анализът на получените резултати показва, че сплавта съдържаща в състава си по-голямо количество мед притежава по-висока скорост на корозия. Скоростта на корозия на изследваните сплави зависи от количеството на използваният модификатор фосфор.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2022, том СБОРНИК ДОКЛАДИ, стр. стр. стр.21-стр.26, 2022, България, Пловдив, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569
  Autors: Kamarska, K. V., Dochev, B. A.
  Title: CORROSION OF ALUMINIUM ALLOYS AlSi25Cu4Cr AND AlSi25Cu5Cr IN ACIDIC MEDIA
  Keywords: aluminum-silicon alloys, modified, phosphorus, corrosion resistance, 1М H2SO4

  Abstract: In the present work, the experimentally obtained results of the corrosion study of the supereutectic aluminum-silicon alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr in 1M H2SO4 for 15 days are presented. The influence of different concentrations of the used phosphorus modifier on the corrosion behavior of both alloys was studied. The corrosion rate of the tested compositions was determined using the gravimetric method. The analysis of the obtained results shows that the alloy containing a larger amount of copper has a higher corrosion rate. The corrosion rate of the studied alloys depends on the amount of phosphorus modifier used.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", vol. YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", pp. стр.21-стр.26, 2022, Bulgaria, Plovdiv, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569

   Вид: публикация в национален форум