Оригинал (Original)
Автори: Камарска, К. В., Дочев, Б. А.
Заглавие: Изследване на корозията на алуминиеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr в 3% NaCl
Ключови думи: алуминиеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr, модифициране, фосфор, корозионна устойчивост

Абстракт: Настоящата статията представя резултатите от изследване на корозията на алуминиеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr без и с модификатор фосфор в 3% NaCl в продължение на 15 дни. Изчислена е скоростта на корозия при посочените условия и е установено, че с увеличаване на количеството на мед в сплавта скоростта на корозия нараства.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2022, том СБОРНИК ДОКЛАДИ, стр. стр. стр.15-стр.20, 2022, България, Пловдив, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569
  Autors: Kamarska, K. V., Dochev, B. A.
  Title: INVESTIGATION OF THE CORROSION OF ALUMINIUM ALLOYS AlSi25Cu4Cr AND AlSi25Cu5Cr IN 3% NaCl
  Keywords: aluminum alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr, modified, phosphorus, corrosion resistance

  Abstract: The article presents the results of investigation of the corrosion of aluminium alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr in 3% NaCl for 15 days. The corrosion rate has been calculated for the media under consideration, and it has been established that with increased amount of copper in the alloys the corrosions rate increased.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", vol. YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", pp. стр.15-стр.20, 2022, Bulgaria, Plovdiv, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569

   Вид: публикация в национален форум