Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А., Делова, И. Л.
Заглавие: Изследване на механичните свойства на надевтектични алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr с помощта на специализиран софтуер
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, термична обработка, специализиран

Абстракт: Алуминий-силициевите сплави с надевтектичен състав AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr са подложени на термична обработка Т5 и Т7. Експериментално са определени якостта на опън и макротвърдостта на съставите. С помощта на специализиран софтуер е изследвано влиянието на термичната обработка върху поведението на сплавите при сложно напрегнато състояние. Получените резултати са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2022, том СБОРНИК ДОКЛАДИ, стр. стр. стр.11-стр.14, 2022, България, Пловдив, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569
  Autors: Dochev, B. A., Delova, I. L.
  Title: INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF HYPEREUTECTIC ALUMINUM-SILICON ALLOYS AlSi25Cu4Cr AND AlSi25Cu5Cr WITH THE USE OF SPECIALIZED SOFTWARE
  Keywords: aluminum-silicon alloy, heat treatment , specialized software, complex stress state

  Abstract: Aluminum-silicon alloys with hypereutectic composition AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr are subjected to heat treatment T5 and T7. The tensile strength and macrohardness of the compositions were determined experimentally. The influence of heat treatment on the behavior of alloys under complex stress conditions has been studied with the help of specialized software. The obtained results are presented in graphical form.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", vol. YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", pp. стр.11-стр.14, 2022, Bulgaria, Plovdiv, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569

   Вид: пленарен доклад в национален форум