Оригинал (Original)
Автори: Дочев, Б. А.
Заглавие: Изследване влиянието на термичната обработка Т5 и Т7 върху механичните свойства на сплавите AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, модифициране, термична обработка

Абстракт: Надевтектичните алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr са модифицирани с различни концентрации фосфор. Сплавите са подложени на термична обработка Т5 и Т7. Температурата на проведеното изкуствено стареене при Т5 е 180ºС, а при Т7 е 370ºС. Изследвано е влиянието на продължителността на задържане при посочените температури на изкуствено стареене върху механичните свойства на изследваните сплави.

Библиография

  Издание

  Национален Младежки Форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - пролет, 2022, том СБОРНИК ДОКЛАДИ, стр. стр. стр.6-стр.10, 2022, България, Пловдив, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569
  Autors: Dochev, B. A.
  Title: INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF T5 AND T7 HEAT TREATMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF AlSi25Cu4Cr AND AlSi25Cu5Cr ALLOYS
  Keywords: aluminum-silicon alloys, modification, heat treatment

  Abstract: The hypereutectic aluminum-silicon alloys AlSi25Cu4Cr and AlSi25Cu5Cr have been modified with different concentrations of phosphorus. The alloys are subjected to heat treatment T5 and T7. The temperature of the conducted artificial aging at T5 is 180ºС, and at T7 is 370ºС. The influence of the retention duration at the indicated temperatures of artificial aging on the mechanical properties of the studied alloys has been studied.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", vol. YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS - 2022", pp. стр.6-стр.10, 2022, Bulgaria, Plovdiv, httttp::////hstt.bg//bullgariian//confference.httm, ISBN ISSN 2367 – 8569

   Вид: публикация в национален форум