Оригинал (Original)
Автори: Пеев, И. И.
Заглавие: Из историята на българската етикетна култура – от етикецията на Царство България до съвременните лайфстайл моди на поведение
Ключови думи: история, етикет и култура на българите, вербални и невербалн

Абстракт: Докладът се спира върху етикетната култура на българите, като се обръща назад към периода на Третото българско царство, когато се заговаря за първи път в новата история за „етикеция”. Представени са социални поведенчески формули от съвременния етикет и модни тенденции на публично поведение от страна на популярни лица от различни сфери на политическия и културния живот на българското общество. Етикетът е представен през някои нови вербални и невербални знаци и кодове, използвани във формален контекст и при публични изяви в медийното пространство. Промените в етикетното поведение, настъпили в хода на социалната и културна история на България, са разчетени като маркери на манталитета и духовния свят на българите, изразени в наименования като етикеция, етикет и лайфстайл.

Библиография

  Издание

  КИН, том 9, брой 1, стр. стр. 199-206, 2021, България, София, ТУ - София, ISSN 2367-6523
  Autors: Peev, I. I.
  Title: From the history of Bulgarian etiquette culture - from the etiquette of the Kingdom of Bulgaria to modern lifestyle modes of behaviour
  Keywords: history, etiquette and culture of Bulgarians, verbal and non-verbal codes of conduct

  Abstract: The paper discusses the etiquette culture of the Bulgarians, looking back to the period of the Third Bulgarian Kingdom, when "etiquette" was first mentioned in modern history. Social behavioural formulas of contemporary etiquette and fashion trends of public behaviour by popular figures from different spheres of political and cultural life of Bulgarian society are presented. Etiquette is presented through some new verbal and non-verbal signs and codes used in formal contexts and in public appearances in the media space. The changes in etiquette behaviour that occurred in the course of the social and cultural history of Bulgaria are read as markers of the mentality and spiritual world of Bulgarians, expressed in terms such as etiquette, etiquette and lifestyle.

  References

   Issue

   Modern technologies in the cultural heritage, vol. 9, issue 1, pp. 199-206, 2021, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISSN 2367-6523

   Вид: статия в списание