Оригинал (Original)
Автори: Ганев, Б. Т.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, БАЗИРАНА НА PоE ТЕХНОЛОГИЯ
Ключови думи: UDP, LED, Lighting controll

Абстракт: Пазарът за системи за управление на осветлението в промишлеността и домакинствата се промени и разшири значително през последните години. В днешно време технологията Power over Ethernet (PoE) продължава да набира голяма популярност на световния пазар на мрежови технологии. В статията се разглежда проектирането и изпълнението на светодиодни осветителни тела, използващи технологията Power over Ethernet за захранване. Мощността на всяко устройство може да бъде до 25 W, като нивата на светлинно излъчване могат да се контролират индивидуално за всяко осветително тяло чрез User Datagram Protocol или да работят автоматично, поддържайки зададени нива на осветеност.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие „ЕЛЕКТРОНИКА 2016“, стр. стр. 130-133, 2016, България, София, ISSN 1313-3985
  Autors: Ganev, B. T.
  Title: Design and Implementation of Lighting System based on PoE Technology
  Keywords: UDP, LED, Lighting controll

  Abstract: The market for lighting controls in industrial and household applications has changed and expanded significantly in recent years. Nowadays, the Power over Ethernet (PoE) technology continues to gain great popularity in the global networking market. The article discusses the design and implementation of LED fixtures using Power over Ethernet technology for powering. The power of each unit can be up to 25W, the levels of light emission can be controlled individually for each fixture through User Datagram Protocol, or operating automatically maintaining specified levels of illumination.

  References

   Issue

   National conference with internation participation ELECTRONICA 2016, pp. 130-133, 2016, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

   Вид: публикация в международен форум