Оригинал (Original)
Автори: Хасанова, М. Х., Николов, С. Н.
Заглавие: Определяне на базови размери за различни типове конструктивни алуминиеви профили
Ключови думи: типове конструктивни алуминиеви профили, базови размери, авт

Абстракт: Един от основните критерий за класифициране на конструктивните алуминиеви профили е формата на напречното им сечение. В настоящата статия са определени базовите размери за различните типове конструктивни алуминиеви профили, съгласно този критерий. Разгледани са възможностите за включване на тези размири в автоматизирана система за избор на конструктивни алуминиеви профили.

Библиография

  1. Севим М., 2018, Измерване на вибрации с индуктивни преобразуватели, Българско списание за инженерно проектиране, том 37, стр. стр. 161 - 165,
  2. technokom, 2019, catalog, 01.03.2019, <https:///www./technokom.bg/catalog/view/43>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  3. elega, 2019, aluminium-profiles, 01.03.2019, <https://www.elega.lt/en/industrial-aluminium-profiles>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Издание

XХVIII МНТК “Автоматизация на дискретното производство” (АДП 2019)/АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО, брой 1, стр. стр. 122-126, 2019, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN: 2682-9584
Autors: Sevim, M. S., Nikolov, S. N.
Title: DETERMINATION OF BASE DIMENSIONS FOR DIFFERENT TYPES OF STRUCTURAL ALUMINUM PROFILES
Keywords: types of structural aluminum profiles, basic dimensions, automated systems.

Abstract: One of the main criteria for classification of structural aluminum profiles is the shape of their cross section. In present article the base dimensions for different types of structural aluminum profiles according to this criterion are determined. The possibilities are explored for inclusion of these dimensions in automated system for selection of structural aluminum profiles.

References

  1. Севим М., 2018, Измерване на вибрации с индуктивни преобразуватели, Българско списание за инженерно проектиране, том 37, стр. стр. 161 - 165,
  2. technokom, 2019, catalog, 01.03.2019, <https:///www./technokom.bg/catalog/view/43>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  3. elega, 2019, aluminium-profiles, 01.03.2019, <https://www.elega.lt/en/industrial-aluminium-profiles>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Issue

XХVIII ISTC “Automation of Discrete Production Engineering“ ADP – 2019/AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING, issue 1, pp. 122-126, 2019, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN: 2682-9584

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание