Оригинал (Original)
Автори: Чавушян, В. Б., Георгиева, В. К., Николов, С. Н.
Заглавие: МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ В РОБОТИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ
Ключови думи: Роботизирани системи, Промишлени роботи, Вибрации

Абстракт: В работата са разгледани основните източници на вибрации, възникващи при работата на роботизирани производствени системи и причиняваните от тях проблеми. Определени са основните методи, използвани за намаляване на влиянието на вибрациите, върху работата на роботизирани производствени системи.

Библиография

 1. Джуджев Б., В. Иванчева,, 2012, Класификация и параметри на вибрациите, Годишник на ТУ-София, том 62(2), стр. стр. 411-418
 2. Иванчева, В., Б. Джуджев,, 2013, Измерване на вибрации с индуктивни преобразуватели, Созопол, 2013, <Втората научна конференция с международно участие, АВТОМАТИКА’2013>,
 3. Романченко, М. К.,, 2012, Защита от вибрации, Москва, 2012, <Технически науки в Русия и в чужбина: материали от II Международна научен конференция>, Буки-Веди
 4. Димитров Д., 2013, Експериментално изследване влиянието на топлинните деформации върху точността на установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното, Ruse, 2013, <Nauchna konferentsiya - RU&SU’13 v Balgariya, Mehanika i mashinostroitelni tehnologii>,
 5. Nikolov N., 2017, Analysis of the known solutions in engineering to reduce the vibrations that occur when processing parts by cutting, Ruse, 2017, <Proceedings of university of Ruse>,
 6. S. Graham Kelly, 2000, Fundamentals of Mechanical Vibrations, ,
 7. Bird John,Carl Ross, 2014, Mechanical Engineering Principles, 3rd Edition, , Routledge

Издание

ХХХI МНТК “Автоматизация на дискретното производство” (АДП 2022)/АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО, брой 4, стр. стр. 120-123, 2022, България, Созопол, ТУ-София, ISBN ISSN: 2682-9584
Autors: Chavushyan, V. C., Georgieva, V. G., Nikolov, S. N.
Title: METHODS FOR REDUCING VIBRATIONS IN ROBOTIC SYSTEMS
Keywords: Robotic systems, Industrial robots, Vibrations

Abstract: The paper examines the main sources of vibrations arising from the operation of robotic manufacturing systems and the problems they cause. The main methods used to reduce the impact of vibration on the operation of robotic manufacturing systems are determined

References

 1. Джуджев Б., В. Иванчева,, 2012, Класификация и параметри на вибрациите, Годишник на ТУ-София, том 62(2), стр. стр. 411-418
 2. Иванчева, В., Б. Джуджев,, 2013, Измерване на вибрации с индуктивни преобразуватели, Созопол, 2013, <Втората научна конференция с международно участие, АВТОМАТИКА’2013>,
 3. Романченко, М. К.,, 2012, Защита от вибрации, Москва, 2012, <Технически науки в Русия и в чужбина: материали от II Международна научен конференция>, Буки-Веди
 4. Димитров Д., 2013, Експериментално изследване влиянието на топлинните деформации върху точността на установяване на конусен инструментален държач ISO40 във вретеното, Ruse, 2013, <Nauchna konferentsiya - RU&SU’13 v Balgariya, Mehanika i mashinostroitelni tehnologii>,
 5. Nikolov N., 2017, Analysis of the known solutions in engineering to reduce the vibrations that occur when processing parts by cutting, Ruse, 2017, <Proceedings of university of Ruse>,
 6. S. Graham Kelly, 2000, Fundamentals of Mechanical Vibrations, ,
 7. Bird John,Carl Ross, 2014, Mechanical Engineering Principles, 3rd Edition, , Routledge

Issue

XXXI ISTC “Automation of Discrete Production Engineering“ ADP – 2022/AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING, issue 4, pp. 120-123, 2022, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN ISSN: 2682-9584

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание