Оригинал (Original)
Автори: Брандиски, К. Г., Николова-Ячева, И. И.
Заглавие: CAD системи в електромагнетизма
Ключови думи: CAD системи, електромагнетизъм

Абстракт: Настоящото ръководство е предназначено за студентите от електротехническите специалности на техническите университети и има за задача да ги запознае с някои от най-популярните системи за автоматизирано проектиране на електромагнитни устройства с помощта на компютри. В него са разгледани редица примерни задачи от електростатично поле, магнитостатично поле, електрическо поле в проводящи среди, квазистационарни електромагнитни полета с вихрови токове и някои смесени задачи. Ръководството може да бъде използвано като помагало за разработване на курсови задачи по Теоретична електротехника или за работа в семинарни упражнения, ако те се провеждат в компютърен клас.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 242, 2002, България, София, Сиела, ISBN ISBN 9546495212
  Autors: Brandiski, K. G., Iatcheva, I. I.
  Title: CAD Systems in Electromagnetism
  Keywords: CAD Systems, Electromagnetism

  Abstract: This book is intended for students of electrical engineering majors at technical universities and aims to introduce them to some of the most popular computer-assisted automated design systems for electromagnetic devices. It covers a number of example problems from electrostatic field, magnetostatic field, electric field in conducting media, quasi-stationary electromagnetic fields with eddy currents and some mixed problems. The manual can be used as an aid for developing coursework in Theoretical Electrical Engineering or for work in seminar exercises if they are held in a computer class.

  References

   Issue

   , pp. 242, 2002, Bulgaria, Sofia, Siela, ISBN ISBN 9546495212

   Цитирания (Citation/s):
   1. T. Dimova, "Modelling the Magnetic Field Inside a Hand Separator with Permanent Magnet," 2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA54794.2022.9845792. - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание