Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Димова Д.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТТА НА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПЛАВ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, термична обработка,

Абстракт: Надевтектичната алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn e подложена на модифицираща обработка както с фосфор, така и с комбинация от модификатори (P; Ti; B; Be). Сплавта е подложена на термична обработка Т6, като за закаляване е използвана охлаждаща среда вода с различна температура. Изкуственото стареене след закаляване е проведено при различни работните параметри. Софтуерно е изследвано влиянието на модифициращата обработка и на проведената термична обработка върху пукнатиноустойчивостта на съставите. Получените резултати са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2022“, стр. стр. 31-35, 2022, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Raychev, R. P., Dimova D.
  Title: DETERMINATION OF CRACK RESISTANCE OF ALUMINUM-SILICON ALLOY THROUGH SPECIALIZED SOFTWARE
  Keywords: aluminum-silicon alloy, modification, heat treatment, software, crack resistance

  Abstract: The hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn has undergone a modifying treatment with both phosphorus and a combination of modifiers (P; Ti; B; Be). The alloy is subjected to heat treatment T6, using a cooling medium of water with different temperatures for hardening. Artificial aging after hardening was carried out at different operating parameters. The influence of the modifying treatment and the performed heat treatment on the crack resistance of the compositions has been studied by software. The obtained results are presented in graphical form.

  References

   Issue

   "Science, Technology, Innovation, Business-2022", pp. 31-35, 2022, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание