Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Димова Д.
Заглавие: СОФТУЕРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЛАВ AlSi18Cu3CrMn
Ключови думи: алуминий-силициева сплав, модифициране, специализиран софтуе

Абстракт: Сложнолегирана надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18Cu3CrMn e модифицирана с фосфор в концентрация 0,04%. Сплавта е подложена на термична обработка Т6. За провеждане процеса на закаляване е използвана охлаждаща среда вода с различна температура (20ºС и 50ºС). Последващото изкуствено стареене е проведено при различни работните параметри. С помощта на специализиран софтуер е изследвано влиянието на термичната обработка върху поведението на сплавта при сложно напрегнато състояние, както и върху нейната границата на умора. Получените резултати са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2022“, стр. стр. 27-30, 2022, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Raychev, R. P., Dimova D.
  Title: SOFTWARE INVESTIGATION OF THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF AlSi18Cu3CrMn ALLOY
  Keywords: aluminum-silicon alloy, modification, specialized software, complex stress state, limit of fatigue

  Abstract: Complex doped hypereutectic aluminum-silicon alloy AlSi18Cu3CrMn was modified with phosphorus at a concentration of 0.04%. The alloy is subjected to heat treatment T6. Cooling medium water with different temperature (20ºС and 50ºС) was used for the hardening process. Subsequent artificial aging was carried out at different operating parameters. With the help of specialized software the influence of the heat treatment on the behavior of the alloy in complex stress state, as well as on its fatigue limit has been studied. The obtained results are presented in graphical form.

  References

   Issue

   "Science, Technology, Innovation, Business-2022", pp. 27-30, 2022, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание