Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Делова, И. Л.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА НЕСТАНДАРТНИ АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВИ СПЛАВИ AlSi11Cu5Mg И AlSi18Cu5Mg ПРИ КОМБИНИРАНИ НАТОВАРВАНИЯ
Ключови думи: алуминий-силициеви сплави, модифициране, специализиран софту

Абстракт: Алуминий-силициеви сплави с евтектичен и надевтектичен състав са легирани с мед и магнезий. Сплавите AlSi11Cu5Mg и AlSi18Cu5Mg са сложно модифицирани чрез използването на P, Ti, B и Be. Сплавите са подложени на термична обработка Т6. С помощта на специализиран софтуер е изследвано поведението на така модифицираните и термично обработени сплави при сложно напрегнато състояние. Получените резултати са представени в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС 2022“, стр. стр. 36-39, 2022, България, Пловдив, ISBN ISSN 2367-8569

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Raychev, R. P., Delova, I. L.
  Title: STUDY OF THE BEHAVIOR OF NON-STANDARD ALUMINUM-SILICON ALLOYS AlSi11Cu5Mg AND AlSi18Cu5Mg UNDER COMBINED LOADS
  Keywords: aluminum-silicon alloys, modification, specialized software, complex stress state

  Abstract: Aluminum-silicon alloys with eutectic and hypereutectic composition are alloyed with copper and magnesium. AlSi11Cu5Mg and AlSi18Cu5Mg alloys are complexly modified using P, Ti, B and Be. The alloys are subjected to T6 heat treatment. The behavior of such modified and heat-treated alloys under complex stress conditions has been studied with the help of specialized software. The obtained results are presented in graphical form.

  References

   Issue

   "Science, Technology, Innovation, Business-2022", pp. 36-39, 2022, Bulgaria, Plovdiv, ISBN ISSN 2367-8569

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание