Оригинал (Original)
Автори: Величкова, Р. Т.
Заглавие: Математическо и числено моделиране на горски пожари
Ключови думи: моделиране, горски пожари

Библиография

  Издание

  , 2022, България, ISBN 978-954-8997-14-0
  Autors: Velichkova, R. T.
  Title: Mathematical and numerical modeling of forest fires
  Keywords: modelling, forest fire

  References

   Issue

   , 2022, Bulgaria, ISBN 978-954-8997-14-0

   Вид: монография/части от монография