Оригинал (Original)
Автори: Тотев, Д. К.
Заглавие: Oсновни проблеми при интеграцията на съществуващи системи за автоматизация и управление на индустриални и производствени процеси към изискванията на концепцията „ИНДУСТРИЯ 4.0“
Ключови думи: системи за управление, автоматизация, управление, интеграция

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 124-128, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Totev, D. K.
  Title: MAIN PROBLEMS WITH THE INTEGRATION OF EXISTING SYSTEMS FOR AUTOMATION AND CONTROL OF INDUSTRIAL AND MANUFACTURING PROCESSES TO THE REQUIREMENTS OF THE CONCEPT “INDUSTRY 4.0”
  Keywords: control systems, automation, management, integration, industrial processes, production processes, industrial revolution, Industry 4.0, smart manufacturing, cyber-physical systems.

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 124-128, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание