Оригинал (Original)
Автори: Димитров, С. Б., Маркосян С., Рачев Х.
Заглавие: Инженерен анализ на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо
Ключови думи: 3D моделиране, автоматизация, Брайлово писмо, задвижване, ви

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 243-247, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrov, S. B., Markosyan S., Ratchev H.
  Title: 3D MODELING OF AUTOMATED DEVICE FOR PRINTING BRAILLE LETTER
  Keywords: 3D Modeling, Automation, Braille, Drive, Helical Gear, Metal Surface.

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 243-247, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание