Оригинал (Original)
Автори: Димитров, С. Б., Рашков Г., Цолов, С. Т.
Заглавие: Програмиране и управление на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо
Ключови думи: автоматизиран стенд, Брайлова азбука, управление, микро конт

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 179-183, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrov, S. B., Rashkov G., Tcolov, S. T.
  Title: PROGRAMING AND CONTROL OF AUTOMATIC STAND FOR PRINTING BRAILLE
  Keywords: automated stand, braille, control, micro controller, programming, program code, graphical environment.

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 179-183, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание