Оригинал (Original)
Автори: Владимиров, Б. Ч., Николов, С. Н., Димитров, С. Б.
Заглавие: Приложение на промишлени роботи в опасни за човешкото здраве производствeни среди
Ключови думи: автоматизация, промишлени роботи, опасни и вредни производст

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 94-98, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Vladimirov, B. T., Nikolov, S. N., Dimitrov, S. B.
  Title: APPLICATION OF INDUSTRIAL ROBOTS IN HAZARDOUS TO HUMAN HEALT PRODUCTION ENVIRONMENT
  Keywords: automation, industrial robots, dangerous and harmful productions

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 94-98, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание