Оригинал (Original)
Автори: Димитров, С. Б., Бонев К., Коцева Г.
Заглавие: Изработване на прототип на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо
Ключови думи: автоматизация, Брайлово писмо, задвижване, винто-гаечна пред

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 75-78, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrov, S. B., Bonev K., Kotseva G.
  Title: CHOOSING A MOVEMENT FOR AUTOMATED DEVICE FOR PRINTING BRAILLE LETTER
  Keywords: automation, Braille, drive, worm gear, metal surface.

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 75-78, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание