Оригинал (Original)
Автори: Димитров, С. Б., Димитрова, Р. К., Васил Стоименов.
Заглавие: 3D Моделиране на автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо
Ключови думи: 3D моделиране, автоматизация, Брайлово писмо, задвижване, ви

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 238-242, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrov, S. B., Dimitrova, R. K., Vasil Stoimenov.
  Title: 3D MODELING OF AUTOMATED DEVICE FOR PRINTING BRAILLE LETTER
  Keywords: 3D modeling, automation, Braille, drive, worm gear, metal surface.

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 238-242, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Цитирания (Citation/s):
   1. Коцева Г., М. Томова, М. Цветкова-Арсова, Н. Стоименов, ОБЗОР И АНАЛИЗ ЗА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА БРАЙЛОВОТО ПИСМО ЗА НЕЗРЯЩИ, XXXII МНТК „АДП – 2023”, Созопол, 29.06 – 02.07.2023, Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.5/юли 2023 г., ISSN: 2682-9584, (138-142). - 2023 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание