Оригинал (Original)
Автори: Цолов, С. Т., Димитрова, Р. К., Николов, С. Н.
Заглавие: Сравнителен анализ на алгоритми за проектиране на роботи с паралелна кинематика
Ключови думи: сравнителен анализ, проектиране, робот, паралелна кинематика

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 113-119, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Tcolov, S. T., Dimitrova, R. K., Nikolov, S. N.
  Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR DESIGNING ROBOTS WITH PARALLEL KINEMATICS
  Keywords: benchmarking, design, robot, parallel kinematics, algorithms

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 113-119, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Цитирания (Citation/s):
   1. Димитров С., Д. Василев, ПРОГРАМИРАНЕ НА PICK-AND-PLACE УСТРОЙСТВО ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА СГЛОБЕНИ ЕДИНИЦИ ОТ АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ, XXXII МНТК „АДП – 2023”, Созопол, 29.06 – 02.07.2023, Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.5/юли 2023 г., ISSN: 2682-9584, (118-123). - 2023 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание