Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. К., Атанас Велков., Димитров, С. Б.
Заглавие: Избор на задвижване за автоматизиран стенд за отпечатване на Брайлово писмо
Ключови думи: автоматизация, Брайлово писмо, задвижване, винто-гаечна пред

Библиография

  Издание

  XXXI MНТК „АДП – 2022”, брой 4, стр. стр. 69-74, 2022, България, ISSN 2682-9584
  Autors: Dimitrova, R. K., Atanas Velkov., Dimitrov, S. B.
  Title: CHOOSING A MOVEMENT FOR AUTOMATED DEVICE FOR PRINTING BRAILLE LETTER
  Keywords: automation, Braille, drive, screw-nut gear, metal surface.

  References

   Issue

   XXXI „ADP – 2022”, issue 4, pp. 69-74, 2022, Bulgaria, ISSN 2682-9584

   Цитирания (Citation/s):
   1. Коцева Г., М. Томова, М. Цветкова-Арсова, Н. Стоименов, ОБЗОР И АНАЛИЗ ЗА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА БРАЙЛОВОТО ПИСМО ЗА НЕЗРЯЩИ, XXXII МНТК „АДП – 2023”, Созопол, 29.06 – 02.07.2023, Списание „Автоматизация на дискретното производство”, бр.5/юли 2023 г., ISSN: 2682-9584, (138-142). - 2023 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание