Оригинал (Original)
Автори: Николов, Н. Л.
Заглавие: Върху синтеза на предавателен шарнирен четиризвенен механизъм по безкрайно близки положения
Ключови думи: синтез, шарнирен четиризвенен механизъм, крайно отдалечени п

Абстракт: Монографията е посветена на единството при подхода за синтеза на предавателен шарнирен четиризвенен механизъм по крайно отдалечени и по безкрайно близки положения.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 144, 2022, България, София, ТУ – София, ISBN 978-619-167-464-0
  Autors: Nikolov, N. L.
  Title: ON THE SYNTHESIS OF FOUR-BAR LINKAGE FUNCTION GENERATORS BY INFINITESIMALLY SEPARATED POSITIONS
  Keywords: synthesis, four-bar linkage, finitely and infinitesimally separated positions

  Abstract: The monograph is dedicated to the unity of the approach to the synthesis of a four-bar linkage function generators by finitely and infinitesimally separated positions.

  References

   Issue

   , pp. 144, 2022, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISBN 978-619-167-464-0

   Вид: монография/части от монография