Оригинал (Original)
Автори: Кобиларов, Р. Г.
Заглавие: Емпирична формула за изчисляване на приноса на Ra-226 и U-235 към спеkтралната линия с енергия 186 keV
Ключови думи: гама спектрометрия, радиоизотопи, Ra-226, U-235

Библиография

  Издание

  Дни на физиката, том 13, стр. стр. 161-163, 2021, България, София, Технически университет-София, ISSN 1313-9576
  Autors: Kobilarov, R. G.
  Title: Empirical formula for calculating the Ra-226 and U-235 contribution to the spectral line with energy 186 keV 20
  Keywords: gamma spectrometry, radioisotopes, Ra-226, U-235

  References

   Issue

   Days of physics, vol. 13, pp. 161-163, 2021, Bulgaria, Sofia, Technical university-Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум