Оригинал (Original)
Автори: Goranova, Zh., Василева, А. Л., Durakova, A., Yerenova, B.
Заглавие: Sorption Characteristics of Flour Mixtures Enriched with Apple Pomace
Ключови думи: sorption, adsorption, desorption, water activity, equilibriu

Абстракт: The current scientific research investigates the sorption characteristics of flour mixtures enriched with apple pomace with different percentage ratios between the basic wheat flour (type 500) and the functional additive, as follows 50/50, 75/25 and 90/10. The results obtained for the adsorption and desorption processes were reported under the selected conditions: temperature 25°C and relative humidity in the range of 11% to 84%, maintained using saturated solutions of 8 different salts.The equilibrium moisture content of the 50/50 mixture for the adsorption process ranges from 5.13% to 22.71%, and for the desorption process - from 6.69% to 26.12%, respectively the data obtained for the 75/25 mixture are from 5.39% to 20.62% and from 4.81% to 18.76%, and for mixture 90/10 are from 5.32% to 19.49% and from 6.18% to 19.34%. The graphical analysis of the sorption isotherms in all three types of functionally enriched mixtures has the characteristic for most types of food products – S-type

Библиография

  Издание

  Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, том 25, брой 1, стр. стр. 436-451, 2022, България, Troyan, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria, ISBN ISSN1311-0489 (Print); ISSN 2367-836 (Online)

  Издателските права се държат от Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Research, Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria

  Autors: Горанова, Ж., Vasileva, A. L., Дуракова, A., Еренова, Б.
  Title: Сорбционни характеристики на брашнени смески обогатени с ябълкови пресовки
  Keywords: сорбция, адсорбция, десорбция, водна активност, равновесна влажност, мономолекулна влажност, ябълки, пресовки, функционални свойства, отпаден продукт

  Abstract: Настоящото научно изследване представя сорбционните характеристики на брашнени смеси обогатени с ябълкови пресовки с различно процентно съотношение между базовото пшенично брашно (тип 500) и функционална добавка, както следва: 50/50, 75/25 и 90/10. Получените резултати за процесите на адсорбция и десорбция са отчетени за следните условия: температура 25°C и относителна влажност на въздуха в диапазона от 11% до 84%, поддържани посредством наситени разтвори на 8 различни соли. Равновесните влажности на смеска 50/50 за процеса на адсорбция са в границите от 5.13% до 22.71%, а за процеса на десорбция – от 6.69% до 26.12%, респективно получените данни за смеска 75/25 са от 5.39% до 20.62% и от 4.81% до 18.76%, както и за смеска 90/10 са от 5.32% до 19.49% и от 6.18% до 19.34%. Графичното изобразяване на сорбционните изотерми и при трите вида функционално обогатени смески имат характерния за повечето видове хранителни продукти – S образен вид, съгласно класификацията на Брунауер. Чрез линеа

  References

   Issue

   Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 25, issue 1, pp. 436-451, 2022, Bulgaria, Troyan, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria, ISBN ISSN1311-0489 (Print); ISSN 2367-836 (Online)

   Copyright Journal of Mountain Agriculture on the Balkans Research, Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan within Agricultural Academy, Bulgaria

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science