Оригинал (Original)
Автори: Кожухарова, Н. А., Халова, Е. Й.
Заглавие: Фундаменталните науки – общо начало и хиляди възможности за развитие
Ключови думи: науки, развитие

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2022, Сб. Популярни и научни доклади, том 14, стр. стр. 24-30, 2022, България, София, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Kojouharova, N. A., Halova, E. Y.
  Title: The fundamental sciences – a common beginning and thousands of opportunities for development
  Keywords: sciences, development

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University - Sofia, vol. 14, pp. 24-30, 2022, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание