Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н. А.
Заглавие: Изобретенията на Леонардо да Винчи изпреварили времето си
Ключови думи: Изобретения, Леонардо да Винчи

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2022, Сб. Популярни и научни доклади, том 14, стр. стр. 14-23, 2022, България, София, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y., Kojuharova, N. A.
  Title: Leonardo da Vinci's inventions were ahead of their time
  Keywords: Inventions, Leonardo da Vinci

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University - Sofia, vol. 14, pp. 14-23, 2022, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание