Оригинал (Original)
Автори: Кожухарова, Н. А., Халова, Е. Й.
Заглавие: 100 години по-късно – Алберт Айнщайн и Нобеловата награда по физика 1921г
Ключови думи: Алберт Айнщайн, Нобеловата награда

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2021, Сб. Популярни и научни доклади, том 13, стр. стр. 109-114, 2021, България, София, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Kojouharova, N. A., Halova, E. Y.
  Title: 100 years later - Albert Einstein and the 1921 Nobel Prize in Physics
  Keywords: Albert Einstein, the Nobel Prize

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University - Sofia, vol. 13, pp. 109-114, 2021, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание