Оригинал (Original)
Автори: Ячев, И. С., Балабозов, Й. С., Хинов, К. Л., Георги Янков Георгиев., Минчев, М. С., Хаджиев, И. С., Георгиев, В. Т.
Заглавие: Матод и система за магнитна модулация
Ключови думи: Хибридна електромагнитна система, модулация на магнитния пот

Абстракт: Изобретението се отнася до метод и система за магнитна модулация с приложения в областта на електротехниката за повишаване на ефективността на захранващи блокове, управляващи, задвижващи и др. хибридни електромагнитни системи. Методът за магнитна модулация се характеризира с това, че към генерираната по време на захранващия импулс изходяща енергия от бифилярно навитите входяща и изходяща намотка се добавя и допълнително генерирана електрическа енергия, създадена след края на захранващия импулс (по времето на токовата пауза) в допълнителни изходящи намотки и дължаща се на магнитни потоци, създадени от постоянни магнити, пренасочени чрез специално подбрани моменти на включване и изключване на входящата намотка и изходящите намотки.

Библиография

  Издание

  Патентно ведомство на Република България, Патент за изобретение - BG 67343 B1, стр. стр. 1-8, 2021, България,
  Autors: Yatchev, I. S., Balabozov, I. S., Hinov, K. L., Georgiev G. Y., Minchev, M. S., Hadzhiev, I. S., Gueorgiev, V. T.
  Title: Method and system for magnetic modulation
  Keywords: Hybrid electromagnetic system, magnetic flux modulation, permanent magnets.

  Abstract: The invention relates to a method and a system for magnetic flux modulation with applications in the field of electrical engineering, aiming to increase the efficiency of power supplies, control, drive and other types of hybrid electromagnetic systems. The method of magnetic flux modulation is characterized in that to the output power, generated during the supply impulse by the bifilarly wound input and output coils, is also added electric power, additionally generated after the end of the power supply impulse (during the current pause) in additional output coils and due to magnetic fluxes created by permanent magnets, redirected by specially selected moments of turning the input and output coils on and off.

  References

   Issue

   Patent office of the Republic of Bulgaria, Patent for invention - BG 67343 B1, pp. 1-8, 2021, Bulgaria,

   Вид: патент/полезен модел