Оригинал (Original)
Автори: Баева, С. К.
Заглавие: Ръководство за упражнения по Моделиране на бизнес процеси
Ключови думи: Моделиране на бизнес процеси

Абстракт: Ръководството е изложение на учебния материал от семинарни упражнения по дисциплината „Моделиране на бизнес процеси“, изучавана от студенти - магистърска степен от специалност „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“ на Стопански факултет при Техническия университет – София.

Библиография

  Издание

  , 2022, България, София, Издателство и печат - Технически университет - София, ISBN ISBN: 978-619-167-475-6

  Издателските права се държат от ИТУС

  Autors: Baeva, S. K.
  Title: Business Process Modeling Exercise Guide
  Keywords: Business process modelling

  Abstract: The manual is an exposition of the study material from seminars in the discipline "Business Process Modelling", studied by students - master's degree in "Industrial Management" and "Business Management" at the Faculty of Economics at the Technical University - Sofia.

  References

   Issue

   , 2022, Bulgaria, Sofia, Publishing and printing - Technical University of Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-475-6

   Copyright ИТУС

   Вид: ръководство