Оригинал (Original)
Автори: Кобиларов, Р. Г.
Заглавие: Основа за бързо локализиране на евентуален радиологичен терористичен акт в района на курортния център Банско
Ключови думи: гама спектрометрия, абсорбирана гама доза, радиологична защи

Библиография

  Издание

  Дни на физиката, стр. стр. 117-121, 2014, България, София, Технически университет-София, ISSN 1313-9576
  Autors: Kobilarov, R. G.
  Title: Basis for rapid localization of a possible radiological terrorist act in the area of the resort center of Bansko
  Keywords: gamma spectrometry, absorbed gamma dose, radiological protection

  References

   Issue

   Days of physics, pp. 117-121, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум