Оригинал (Original)
Автори: Кобиларов, Р. Г.
Заглавие: Приложение на неутронния активационен анализ в екологията
Ключови думи: неутронен активационен анализ, екология

Библиография

  Издание

  Дни на физиката, том 10, стр. стр. 95-102, 2018, България, София, Технически университет-София
  Autors: Kobilarov, R. G.
  Title: Application of neutron activation analysis in ecology
  Keywords: neutron activation analysis, ecology

  References

   Issue

   Days of physics, vol. 10, pp. 95-102, 2018, Bulgaria, Sofia, Technical university-Sofia

   Вид: публикация в национален форум