Оригинал (Original)
Автори: Кобиларов, Р. Г.
Заглавие: Екологичната обстановка през 21 век: подобрение или деградация?
Ключови думи: екология, екологичен модел, биосфера, ноосфера

Библиография

  Издание

  Дни на физиката, том 11, стр. стр. 94-98, 2019, България, София, Технически университет-София, ISSN 1313-9576
  Autors: Kobilarov, R. G.
  Title: Ecological situation in the 21st century - improvement or degradation?
  Keywords: ecology, ecological model, biosphere, noosphere

  References

   Issue

   Days of physics, vol. 11, pp. 94-98, 2019, Bulgaria, Sofia, Technical university-Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум